Spoločnosť Harmonické bývanie s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej aj ako „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť osobných informácií, ktoré s nami zdieľate, je veľmi dôležitá a preto vás chceme ubezpečiť, že vaše osobné údaje sú u nás uschované bezpečne. Osobné údaje musíme spracúvať, aby sme boli schopní plniť povinnosti a úlohy, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmluvných vzťahov.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Harmonické bývanie s.r.o.
sídlo: Za Brezinku 505/25, Hrochoť 97637, Slovenská republika,
IČO: 52917321; spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 38171/S (ďalej len „Harmonické bývanie“

2. Definície základných pojmov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba – najmä klient, ktorého osobné údaje sa spracúvajú;

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami

Informačný systém (IS) je akýkoľvek usporiadaný súbor obsahujúci jeden alebo viac osobných údajov, ktoré sú systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia účelu spracovania osobných údajov podľa osobitných kritérií a podmienok s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe, ako aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania.

Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

Marketingový informačný systém
Usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných Harmonické bývanie na účel:
poskytovanie poradenstva v oblasti dizajnu zo strany Harmonické bývanie a informovanie o novinkách a službách poskytovaných Harmonické bývanie.

3. Rozsah spracúvaných osobných údajov

 • Osobné údaje klienta pre účely poskytovania služieb interiérového a exteriérového dizajnu, Feng Šuej poradenstva a numerológie
 • meno a priezvisko,
 • adresa (a predchádzajúce adresy),
 • fakturačná adresa, (názov spoločnosti, IČO, IČ DPH, DIČ)
 • dodacia adresu v prípade, že je dodacia adresa iná ako fakturačná adresa,
 • dátum narodenia,
 • kontaktné telefónne číslo
 • e-mailová adresu
 • číslo bankového účtu pre účely vrátenia peňazí pri oprávnenej reklamácii

 

4. Účely spracúvania osobných údajov zo strany Harmonické bývanie

 • poskytovanie poradenstva v oblasti intreiérového a exteriérového dizajnu,Feng Šuej poradenstva a numerológie
 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta
 • právne záležitosti a sťažnosti (riešenie sťažností, reklamácií, súdnych sporov,
 • štatistické spracovanie,
 • vedenie personálnej agendy,
 • spracúvanie osobných údajov v rámci daňovej agendy a účtovníctva
 • správa registratúry,
 • spracúvanie osobných údajov na účely zamedzenia a zneužívania trestnej činnosti,
 • marketing

 

5. Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a akékoľvek iné predpisy, ktoré vykonávajú uvedené zákony alebo ukladajú povinnosti v oblasti vedenia účtovníctva a správy registratúry), uzatvorenie a správa zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov a súhlas.

 

Na čo používame Vaše osobné údaje Právny základ
Poskytovanie poradenstva v oblasti interiérového a exteriérového dizajnu,Feng Šuej poradenstva a numerológie
 • Plnenie zmluvy
Spracovanie Vašich objednávok, notifikácia o stave vašej objednávky, reklamácie a otázky zákazníkov.
 • Plnenie zmluvy
poskytovanie zákazníckych služieb, ktoré môže zahŕňať:
poskytovanie údajov tretím stranám, ktoré zabezpečujú zákaznícke služby, komunikačné služby, sťažnosti a reklamácie.
 • Zákonná povinnosť / Oprávnené záujmy (v závislosti od povahy služieb)
Pri zisťovaní, vyšetrovaní a nahlasovaní finančnej trestnej činnosti (napr. podvodov)
 • Zákonná povinnosť / oprávnené záujmy
Marketingová komunikácia s cieľom informovať vás o špeciálnych ponukách. Poskytovanie online reklamy. Personalizácia webovej stránky a administrácia.
 • Súhlas
Informovanie o vylepšeniach našich služieb, ako napríklad o zmenách na webstránke a nových službách, ktoré by vás mohli zaujímať.
 • Oprávnené záujmy
Pri kontaktovaní zákazníkov za účelom realizácie prieskumu spokojnosti, hodnotenia produktov alebo prieskumu trhu.
 • Oprávnené záujmy
Správa siete, webovej stránky a bezpečnosť osobných údajov
 • Zákonná povinnosť

 

6. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä:

 • poskytovatelia IT služieb
 • spracovanie platieb
 • advokátske kancelárie
 • orgány verejnej moci
 • znalci alebo iné odborne znalé osoby
 • a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Harmonické bývanie s.r.o. na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

 

7. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Harmonické bývanie vo všeobecnosti uchováva po dobu stanovenú právnymi predpismi (najmä zákonom o archívoch a registratúrach a zákonom o účtovníctve). Je možné, že vaše osobné údaje budeme potrebovať na vytvorenie, predloženie alebo obhajobu právnych nárokov. Z tohto dôvodu budeme uchovávať vaše osobné údaje po dobu 7 rokov odo dňa, kedy ich viac nebudeme potrebovať z dôvodov uvedených vo vyššie uvedenej časti 4 a 5. Výnimkou sú prípady, kedy: sme na základe zákona povinní uchovávať vaše osobné údaje dlhšie alebo ich

 • vymazať skôr;
 • si uplatníte svoje právo vymazať svoje údaje (kde sa dá uplatniť) a my ich v súvislosti so žiadnym zákonným dôvodom nie sme povinní uchovávať;
 • podáme alebo budeme ochraňovať právny nárok alebo iné konanie počas doby uchovávania vašich osobných údajov. V takom prípade budeme uchovávať vaše osobné údaje až do úplného ukončenia tohto konania kedy už nebudú možné žiadne odvolania; alebo
 • v obmedzených prípadoch, kedy platný alebo budúci zákon, alebo súd či kontrolný orgán vyžaduje, aby sme vaše osobné údaje uchovávali dlhšie alebo kratšie.

Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

8.Práva dotknutej osoby

 • právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom – právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom a o informácie o spôsobe ich spracovania, právo na opravu osobných údajov – právo na opravu svojich osobných údajov v prípade, že sú nepresné a právo na doplnenie chýbajúcich osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov – právo na elektronické premiestňovanie, kopírovanie alebo prenos vašich osobných údajov v štandardnej podobe,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – právo na vznesenie námietok proti spracovaniu vašich osobných údajov,
 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania – práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania, v prípade, ak sa takéto rozhodovanie vykonáva
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – máte právo podať sťažnosť na regulačný úrad na ochranu osobných údajov na území Európy, najmä v krajine, v ktorej pracujete alebo žijete, alebo v krajine, v ktorej boli porušené vaše zákonné práva t.j. v Slovenskej republike Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s nariadením GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Harmonické bývanie si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala
  svoju totožnosť. Harmonické bývanie je pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR oprávnená Vás požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.

 

9. Profilovanie a automatizCezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín

Harmonické bývanie nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

10. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú primárne v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), avšak za istých okolností môžu byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej do krajín ako je napríklad Spojené štáty. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade uplatniteľnými predpismi. Spoločnosť Harmonické bývanie spolupracuje aj s dodávateľmi a partnermi, ktorí môžu využívať cloudové a/alebo hostingové technológie. Vykonávame povinnú starostlivosť bezpečnosti údajov našich partnerov a zabezpečujeme, aby títo partneri spĺňali príslušné akreditácie. Vždy, keď dôjde k prenosu údajov do tretích krajín, zavedie spoločnosť Harmonické bývanie príslušné zmluvné ustanovenia, ktorými zabezpečí prísne pravidlá týkajúce sa dôvernosti a bezpečnosti vašich informácií.

Vaše osobné údaje chránime primeraným spôsobom a z tohto dôvodu sme implementovali všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

Vyhradzujeme sa právo kedykoľvek tieto podmienky ochrany osobných údajov upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.